HomeCommissie Corrie Hermannprijs

Commissie Corrie Hermannprijs

 Samenstelling

 

Missie & Activiteiten:

Toekennen en uitreiken van de Corrie Hermannprijs.

Achtergrond Corrie Hermann Prijs:

De VNVA kent de Corrie Hermann Prijs periodiek toe aan vrouwelijke artsen die zich binnen hun werk profileren en daarmee bijdragen aan de realisering van de doelstellingen van de vereniging. Enkele van deze doelstellingen zijn: versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, bestrijding van discriminatie op grond van geslacht (met name binnen de gezondheidszorg) en stimulering van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg. De prijs is genoemd naar de vrouw die als voorzitter van de VNVA van 1975 tot 1981 een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de doelstellingen van de vereniging. Corrie Hermann was tot mei 2002 actief in de landelijke politiek.

 

Aanmelden is nu mogelijk!

Kandidaten voor de Corrie Hermannprijs 2019 dienen vóór 30 september 2018 aangemeld te zijn bij het secretariaat van de VNVA, t.a.v. Commissie Corrie Hermannprijs, Postbus 432, 4200 AK Gorinchem of e-mail vnvamail@vnva.nlDit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien. (o.v.v. genoemde commissie).

 

 Criteria Corrie Hermannprijs:

Zij:
- Houdt zich bezig met een maatschappelijk relevant onderwerp/ thema en
- Is op het betreffende werkterrein een pionier
- Is emancipatoir ten opzichte van vrouwelijke arts
- Heeft aantoonbaar aandacht voor seksespecifieke geneeskunde
- Is wetenschappelijk of anderszins actief op het gebied van vrouwen en gezondheidszorg
Zowel wetenschappelijk onderzoek als maatschappelijke projecten van een vrouwelijke arts komen in aanmerking.

Een officiele voordracht dient te bestaan uit:
- een samenvatting van het onderzoek/project, waarbij duidelijk aangegeven wordt wat de relatie is tussen het onderzoek/ project en de doelstellingen van de VNVA;
- een curriculum vitae, aangevuld met persoonlijke gegevens;
- een correspondentieadres.

 

 

De uitreiking van de prijs is gekoppeld aan een VNVA-symposium. De inhoud van het symposium heeft betrekking op de activiteiten van de prijswinnares.

Na de zomer wordt in diverse medische vakbladen middels een advertentie opgeroepen kandidaten aan te melden. Bij voorkeur worden de kandidaten van buiten de eigen gelederen aangebracht. De prijswinnares is in december van ieder jaar bekend.

Wilt u het Corrie Hermannfonds steunen? Een schenking voor het Corrie Hermannfonds is welkom op: IBAN: NL59INGB0000245532 t.n.v. de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen te Gorinchem, o.v.v. Corrie Hermannfonds.

 

Laatste versie criteria: mei 2007

Voorbeeld Activiteiten:

2015

De Corrie Hermannprijs 2015 werd op 10 oktober 2015 uitgereikt aan Dr. (Jeanine) J.E. Roeters van Lennep tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: “Gendersensitieve geneeskunde: van utopie naar klinische praktijk."
 
De CHP-commissieleden beschreven de prijswinnares - en de onderbouwing voor de toekenning van de CHP 2015 - als volgt:
 
Bij dr. Jeanine Roeters van Lennep zit het thema ‘Gender’ en Hart en Vaatziekten min of meer in de genen. Ze promoveerde op het onderwerp in 2001, nog voordat ze afstudeerde als arts.
Aanvankelijk wilde ze cardioloog worden, maar ze koos uiteindelijk voor de vasculaire geneeskunde om haar interesse voor gender & vasculaire schade beter vorm te kunnen geven. In de afgelopen 15 jaar heeft zij zich ontwikkeld tot expert op het terrein van gender& lipidenstoornissen, diabetes en vrouwspecifieke hormonale problematiek. Sinds haar aanstelling in 2010 als staflid vasculaire interne in het ErasmusMC heeft zij een aantal belangrijke projecten geïnitieerd, zowel op het terrein van de patiëntenzorg, wetenschap als nascholing. Zij startte samen met de afdeling gynaecologie/obstetrie een multidisciplinaire polikliniek voor vrouwen na een doorgemaakte ernstige zwangerschapshypertensie en maakte de afgelopen jaren deel uit van de richtlijncommissie cardiovasculair risico binnen de NVOG. Samen met de afdeling epidemiologie heeft zij een jaarlijkse onderwijscyclus over Gender&Women’s Health opgezet, die ook vanuit het buitenland goed wordt bezocht. Zij richtte de multidisciplinaire werkgroep EVA op binnen het ErasmusMC, met als doel de multidisciplinaire samenwerking op het terrein van Womens’ Health te verbeteren. Haar wetenschappelijke prestaties zijn sterk groeiende.
 
Jeanine heeft een tomeloze inzet en is zeer getalenteerd om ook anderen te enthousiasmeren. Daarbij is ze oprecht, werkt ze graag samen en heeft zij een groot empathisch vermogen voor haar collega’s en haar patiënten. Zij raakte de CHP- commissieleden door haar grote enthousiasme en gedrevenheid, waarbij ze fungeert als een belangrijk rolmodel voor de huidige jonge generatie artsen. Als je maar wilt, is er blijkbaar ook veel mogelijk! Jeanine combineert een jong gezin met een ambitieus carrièrepad, waarvan het einde nog niet in zicht is. Ze spreekt aan doordat ze barrières doorbreekt met een goed oog voor het belang van anderen om haar heen.

 

2014

De Corrie Hermannprijs 2014 werd op 22 maart 2014 uitgereikt aan Prof. Dr. Elsken van der Wall tijdens het symposium dat ter ere van de prijswinnares wordt georganiseerd. Titel van het symposium: Borstkanker: zo persoonlijk mogelijk.
Prof. dr. Elsken van der Wall verdient de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijke inzet voor de verbetering van het welzijn en welbevinden van vrouwen met borstkanker. Deze ziekte vormt een zeer belangrijk gezondheidsprobleem voor vrouwen: borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen en, na longkanker, de tweede soort kanker waaraan de meeste vrouwen thans sterven. Uit Elsken’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daarin verandering wil brengen. Haar wetenschappelijke carriere is al jarenlang gefocust op het ontwikkelen van nieuwe methoden in de diagnostiek en behandeling van borstkanker, waarbij de laatste jaren het accent steeds meer komt te liggen op gepersonaliseerde kankerzorg, d.w.z. een persoonlijk behandelplan gebaseerd op het genetisch profiel van de individuele borstkanker patiënt. Dat zij in haar onderzoek belangrijke resultaten heeft geboekt blijkt uit haar indrukwekkende publicatielijst, en haar benoemingen op vooraanstaande medisch-wetenschappelijke en bestuurlijke functies; zij is o.a. hoogleraar Medische oncologie in het UMCU, voorzitter van het UMCU Cancer Center, parttime hoogleraar aan het Sidney Kimmel Cancer Center van het John Hopkins Medical Institute in Baltimore, Universiteitshoogleraar van de Universiteit Utrecht, en lid van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad.

Naast het indrukwekkende wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van betere zorg en behandeling van borstkanker patiënten heeft Elsken zich bijzonder ingezet om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de zorgen en emotionele noden van patiënten met (mogelijke) borstkanker en hun gezinnen, o.a. door de ontwikkeling van sneldiagnostiek, het zorgdragen voor een goede paramedische en psychosociale begeleiding van patiënten, en het beter inrichten van ziekenhuisfaciliteiten zoals een gastenverblijf voor kankerpatiënten en hun naasten.

Vermeldenswaard is ook dat Elsken zeer actief, en op inzichtelijke wijze, het thema borstkanker onder de aandacht van het algemene publiek brengt.

Elsken van de Wall is een zeer betrokken leider en promotor en een rolmodel voor vrouwelijke artsen, studenten en wetenschappers, niet alleen door wat ze allemaal bereikt heeft, maar vooral ook door wie ze is. Naast alles wat ze doet in de organisatie van de gezondheidszorg, voor de wetenschap, voor onderwijs en opleiding, blijft ze een persoon met tijd en aandacht voor de individuele vraag van een patiënt, student of collega.

 

2013
Op zaterdag 23 maart 2013 reikte de vnVa de Corrie Hermann Prijs uit aan Hedwig M.M. Vos, huisarts. Dat gebeurde tijdens het symposium “Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!” dat ter ere van de winnares werd georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht. Hedwig Vos krijgt de Corrie Hermann Prijs voor haar onvermoeibare inzet ten aanzien van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Hedwig’s veelzijdige activiteiten rondom dit thema laten zien dat zij door meer aandacht voor risicofactoren en risicogedrag de gezondheid van vrouwen wil verbeteren. De resultaten van haar wetenschappelijk onderzoek weet zij te vertalen naar de dagelijkse praktijk waar ze een deskundige is geworden op het terrein van de gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. In al haar activiteiten staan ondersteuning en empowerment van vrouwen in minder gunstige posities centraal. De VNVA geeft met het toekennen van de prijs aan Hedwig Vos aan, preventie een belangrijk en actueel thema te vinden, waarmee veel winst in de gezondheidszorg aan vrouwen te behalen valt. Na haar huisartsenopleiding doet Hedwig Vos onderzoek naar preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Preventie wordt vaak gezien als een taak van de overheid en het is niet vanzelfsprekend dat huisartsen deze rol oppakken. Zij bestudeert risicogedrag bij jonge vrouwen in relatie tot ervaren gezondheid, de relatie tussen sociaaleconomische status en risicofactoren bij middelbare vrouwen en multimorbiditeit bij oudere vrouwen. De resultaten van het onderzoek geven richting aan wat de huisarts concreet kan doen voor vrouwen op het gebied van preventie.De kracht van Hedwig is het kunnen verbinden van public health met primary care, waardoor preventieve activiteiten de impuls krijgen die nodig is om tot werkelijk resultaat te kunnen leiden. Seksegebonden aspecten, in samenhang met genderongelijkheid, zijn een leidend motief in haar werk en nevenactiviteiten. Zo is zij voorzitter van de Stichting Yasmin, een stedelijk participatiecentrum voor vrouwen in Den Haag, was zij gemeenteraadslid in Den Haag voor de PvdA met de portefeuille volksgezondheid en is zij lid van de werkgroep Vrouwen en Huisartsengeneeskunde van het Nederlands HuisartsenGenootschap. Naast medisch-inhoudelijke thema’s staat ook onderzoek naar de feminisering van de huisartsgeneeskunde op de agenda
 
Het symposium “Preventie bij Vrouwen: Dat moet beter!” belicht de stand van zaken van preventie in de eerste lijn bij vrouwen. Genderaspecten spelen bij preventie in de eerste lijn een grote rol, al was het maar omdat vrouwen vaker naar de huisarts gaan. Maar er zijn meer redenen om rekening te houden met geslacht bij preventie. Bij eerdere symposia van de VNVA is al benadrukt dat hart- en vaatziekten bij vrouwen doodoorzaak nummer één vormen. Aandacht voor leefstijl is van groot belang. Daarnaast is voorlichting voor de conceptie en zwangerschap een typisch voorbeeld van genderspecifieke aandacht in preventie, maar ook het bevorderen van de sexual health. De link tussen public health en de curatieve gezondheidszorg komt uiteraard aan de orde en de rol van de lokale overheid bij preventie en tot slot is de landelijke politiek aan het woord over preventie. Verschillende sprekers zullen vanuit hun deskundigheid de verschillende aspecten van preventie bij vrouwen in de eerste lijn bespreken.

2012
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2012 aan Prof. Dr. Barbara Mulder vond zaterdag 31 maart 2012 het symposium – getiteld “Vrouwen met een aangeboren Hartafwijking” plaats in Utrecht, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA).

Het symposium “Vrouwen met een aangeboren Hartafwijking” belichtte de problemen waarmee vrouwen met een aangeboren hartafwijking worden geconfronteerd als ze de kinderschoenen achter zich hebben gelaten. De embryonale ontwikkeling van het hart en wat daarmee mis kan gaan wordt behandeld. Verder komen de extra eisen die deze problemen stellen aan behandelende dokters (-in opleiding) aan de orde en wordt door de prijswinnares een toekomstperspectief geschetst.
Tijdens het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2012 aan Prof. Dr. Barbara Mulder. Zij kreeg de prijs voor haar baanbrekend werk op het gebied van aangeboren hartafwijkingen bij volwassenen. In 1998 heeft zij binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een landelijke werkgroep opgericht voor deze nieuwe patiëntengroep. Nieuw omdat pas sinds de verbeterde hartchirurgie vanaf 1970 nu 90% van deze patiënten de volwassen leeftijd bereikt. Vroeger overleed 85% op de kinderleeftijd. In 2001 zette zij een landelijk registratiesysteem met DNA-bank op, CONCOR (CONgenitale CORvitia), binnen het Interuniversitair Cardiologisch Instituut Nederland. Een unieke mogelijkheid voor innovatief en multidisciplinair onderzoek. Inmiddels zijn de gegevens van 14.000 patiënten geincludeerd. Het onderzoeksspectrum beweegt zich van breed maatschappelijk naar zuiver wetenschappelijk.

Maatschappelijk
Voor deze groeiende groep patiënten is haar onderzoek zeer belangrijk. Onze maatschappij is onvoldoende ingesteld op hun problemen en zij worden geconfronteerd met beperkingen bij het vinden van werk, hogere verzekeringspremies en een voor hun kortere levensverwachting veel te hoge pensioenpremieregeling. Barbara Mulder is betrokken bij verschillende patiëntenorganisaties, zowel nationaal als internationaal. Zij is President van de “International Society for Adults with Congenital Heart Disease”(ISACHD) die zich wereldwijd voor deze patiëntgroep inzet.

Wetenschappelijk
Barbara Mulder is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en werkzaam in het AMC. Zij is een duidelijk voorbeeld voor vrouwen in alle fasen van de medische opleiding: een carrière als arts en een gezin zijn te combineren! Zij heeft veel en hooggekwalificeerd wetenschappelijk onderzoek verricht en een indrukwekkende lijst publicaties op haar naam staan. Een deel van haar onderzoek betreft het opsporen van relevante verschillen tussen vrouwen en mannen bij ( aangeboren) hartafwijkingen. Zij weet jonge collegae te inspireren tot wetenschappelijk onderzoek en benut haar internationale netwerk om hen onderzoekservaring in het buitenland op te laten doen. 15 promovendi hebben bij haar hun proefschrift al afgerond, 10 zijn onder haar leiding bezig. De helft van haar promovendi is vrouw.

2011
Ter gelegenheid van de uitreiking van de Corrie Hermann Prijs 2011 aan Prof. Dr. Gemma Kenter vond afgelopen zaterdag 26 maart 2011 het symposium – getiteld “OPERA in ACADEMIA - een gesproken werk in 6 bedrijven” plaats in Utrecht, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA).Het symposium “OPERA in ACADEMIA” belichtte de zeer diverse taken die tot het pakket van een hoogleraar in een Universitair Medisch Centrum, in dit geval de prijswinnares Prof. Dr. Gemma Kenter, behoren. De kerntaken vormen wetenschap, patiëntenzorg, opleiding en onderwijs. De verschillende sprekers hebben elk vanuit hun specifieke deskundigheid de verschillende rollen toegelicht.
Tijdens het symposium vond de uitreiking plaats van de Corrie Hermann Prijs 2011 aan Prof. Dr. Gemma Kenter. Zij kreeg de prijs omdat zij haar sporen ruimschoots heeft verdiend als clinicus in de oncologische gynaecologie, als wetenschapper, als hoogleraar en als opleider. Gemma Kenter werd in 2008 binnen het LUMC de eerste vrouwelijke opleider in een klinisch specialisme. Sinds 1995 was zij waarnemend opleider voor de gynaecologie en de obstetrie. Zij leverde een bijdrage aan de organisatie en meer nog aan de inhoudelijke aspecten van de opleiding tot medisch specialist. Zo vervulde zij een prominente rol bij de vernieuwingen binnen het curriculum van de opleiding tot gynaecoloog, zowel lokaal als landelijk. Zij was lid van de centrale opleidingscommissie LUMC, lid van de commissie eindtermen en leerdoelen voor de specialistenopleiding NVOG, lid van het dagelijks bestuur van het Consilium Gynaecologicum en lid van de Medisch Specialisten Registratie Commissie. In al deze activiteiten functioneerde zij als rolmodel voor veel vrouwelijke clinici. Gemma Kenter is lid van het bestuur van de commissie TOP van de vnVa, een commissie die zich sterk maakt voor het verhogen van het aantal vrouwen in hogere functies. Ook was zij initiatiefneemster van het vrouwennetwerk Vitaal (vrouwen in top artsen en academici Leiden) dat dezelfde doelstelling heeft binnen het LUMC. Het netwerk stimuleert en ondersteunt talentvolle vrouwen, met name wetenschappers en medici zodat zij kunnen doorstromen naar hogere wetenschappelijke en/of leidinggevende posities. Vitaal is in 2008 erkend door de raad van bestuur van het LUMC en treedt op als hun gesprekspartner, met name met betrekking tot het carrièreperspectief voor vrouwen in het LUMC.

2010
Op vrijdag 26 maart 2010 reikte de VNVA de Corrie Hermann Prijs uit aan dr. Angela Maas, cardioloog. Dat gebeurde tijdens het symposium – getiteld “HART voor VROUWEN”. Dr. Angela Maas ontving de Corrie Hermann Prijs voor haar uitzonderlijk grote inzet voor het verbeteren van het welzijn van vrouwen met hart- en vaatziekten. Deze ziektebeelden vormen doodsoorzaak nummer één bij vrouwen van zestig jaar en ouder. Uit haar veelzijdige activiteiten rondom dit thema blijkt dat zij daar verandering in wil brengen. Hart- en vaatziekten bij vrouwen gaan haar letterlijk en figuurlijk aan het hart. Angela ontwikkelde vanaf eind jaren ‘90 een belangrijke wetenschappelijke onderzoekslijn, speciaal gericht op het identificeren van vrouwspecifieke risicofactoren voor hart- en vaatziekten en de wetenschappelijke vertaling daarvan in richtlijnen voor screening. Zij werkte aan een onderzoek over de etiologie en hormonale invloeden van arteriële calcificaties in mammogrammen, waarop zij in 2006 promoveerde. Aansluitend initieerde zij onderzoek gericht op het mogelijk verband tussen (pre)eclampsie in de zwangerschap en het latere risico op hart- en vaatziekten. Daarnaast is Angela medeoprichter van een speciale werkgroep (Gender) binnen de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), die de taak heeft het verschil in ontstaan, behandeling en prognose van hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen gestructureerd te onderzoeken. Direct hieraan gekoppeld is het project FemCor, waarin onderzoek gedaan zal worden naar een mogelijk genetische grondslag voor deze geslacht gerelateerde verschillen. Naast haar wetenschappelijke activiteiten op het gebied van gender en hartziekten, opende Angela een hart- en vaatspreekuur speciaal voor vrouwen tussen 45 en 65 jaar. Dit spreekuur is een unicum in Nederland en heeft inmiddels een nationale- en internationale referentiefunctie. Tenslotte brengt Angela het thema hart- en vaatziekten bij vrouwen op een inzichtelijke manier onder de aandacht.Angela maakt zich sterk voor de positie van vrouwen in haar vakgebied cardiologie, o.a. door persoonlijke coaching van vrouwen en door aandacht te besteden aan de man/vrouw verschillen op de werkvloer bij cursussen/symposia. Daarnaast is ze een pleitbezorger voor meer vrouwen in de top van invloedrijke bestuurlijke organen in de cardiologie, zoals de European Society of Cardiology.

2009
Op zaterdag 28 maart 2009 reikte de VNVA de Corrie Hermann Prijs uit aan dr. Sylvie Lo Fo Wong, huisarts. Dat gebeurde tijdens een symposium over partnergeweld dat ter ere van de winnares werd georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht. Titel van het symposium is “Met stomheid geslagen: partnergeweld en de dokter”.Dr. Sylvie Lo Fo Wong kreeg de Corrie Hermann Prijs voor haar wetenschappelijk onderzoek naar partnergeweld bij vrouwen en de rol van de huisarts bij het signaleren daarvan, voor haar activiteiten ter verbetering van de positie van de vrouwelijke arts en voor haar werk als huisarts in een achterstandswijk in Rotterdam. Door haar jarenlange ervaring als huisarts in de Rotterdamse wijk Charlois met 50% allochtonen is zij een deskundige geworden in gezondheidszorg aan allochtone vrouwen. Als vrouwelijke huisarts heeft zij veel te maken met problemen op het terrein van de reproductieve gezondheid en met problemen ten gevolge van geweld. Vrouwspecifieke thema’s hebben in haar onderwijs- en nascholingsactiviteiten dan ook altijd een belangrijke rol gespeeld. Sylvie promoveerde in 2006 op het onderzoek “The doctor and the woman “who fell down the stairs” waarin zij aantoonde dat huisartsen na een training beter in staat zijn om partnergeweld te signaleren en bespreekbaar te maken. Na publicatie van haar proefschrift is zij betrokken geraakt bij de opstelling van nationale en internationale richtlijnen over huiselijk geweld en kindermishandeling.

2008
Op zaterdag 29 maart reikte de VNVA de Corrie Hermann Prijs uit aan prof. dr. Annemiek Richters, Hoogleraar Cultuur, Gezondheid en Ziekte aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Dat gebeurde tijdens een symposium over medische antropologie dat ter ere van de winnares werd georganiseerd in de Gertrudis Kapel in Utrecht. Titel van het symposium was “Vertellen en Vertalen: Een Ander Verhaal over Ziekte en Zorg.” Prof. dr. Annemiek M. Richters kreeg de Corrie Hermann Prijs voor de unieke combinatie die zij in zich verenigt: als vrouw aan de top combineert zij wetenschappelijke arbeid met zorgzaamheid voor met name vrouwen in de samenleving, hier én in het buitenland. Annemiek Richters is een groot pleitbezorger voor meer aandacht in de artsenopleiding voor de invloed van de maatschappelijke context. Als hoogleraar “Cultuur, Gezondheid en Ziekte” probeert zij, arts/antropoloog, de culturele competenties van (mannelijke en vrouwelijke) artsen te versterken. Haar wetenschappelijke werkterrein strekt zich uit over vele landen en vele onderwerpen met als focus vrouwen en vrouwelijke patiënten in benarde omstandigheden. Zo vraagt zij aandacht voor traumaverwerking na seksueel geweld in conflictsituaties, het stigma van HIV/AIDS, reproductieve gezondheidszorg in de Tropen en ernstige maternale morbiditeit onder vrouwelijke migranten in Nederland. De invloed van de sociaal-economische positie van vrouwen op hun gezondheid neemt daarbij steeds een belangrijke plaats in. Zij werkte als consultant in gezondheids- en mensenrechtenprojecten in diverse landen, waar de rechten van vrouwen worden geschonden. Met haar wetenschappelijk werk bevordert zij de emancipatie van vrouwen in binnen- en buitenland. Zij is een zeer betrokken promotor voor haar promovendi en een rolmodel voor haar vrouwelijke promovendi.

2007
Op zaterdag 31 maart 2007 heeft de vnVa de Corrie Hermann Prijs uitgereikt aan prof. dr. Didi Braat, hoogleraar Verloskunde & Gynaecologie aan het UMC St Radboud. Dat gebeurde tijdens een symposium over de positie van vrouwelijke artsen – getiteld “KEN JE KRACHT”– dat ter ere van de winnares georganiseerd werd in de Gertrudis Kapel in Utrecht. Didi heeft de prijs niet alleen gekregen voor alles wat ze doet op haar vakgebied, maar ook voor haar vele andere activiteiten. Naast hoogleraar is ze opleider en hoofd van de afdeling Verloskunde en Gynaecologie en voorzitter van het stafconvent van UMC St Radboud. Verder is ze kroonlid van de RVZ. Ze doet onderzoek naar verbetering van de kans op zwangerschap bij IVF zonder dat dit leidt tot risicovolle meerlingzwangerschappen. Ook heeft ze zich sterk gemaakt voor het weer mogelijk maken van draagmoederschap in Nederland. De jury roemt haar inzet voor deeltijd werken en – heel belangrijk – een deeltijdopleiding, hoewel zij zelf in de dagelijkse werkelijkheid daarvan ook de nadelen ondervindt. Verder heeft Didi zich ingezet voor versterking van de positie van de vrouwelijke arts in de medische professie, zoals in de task force “equal” om meer vrouwen hogere academische functies te doen vervullen. Ze is betrokken bij het project “HOOG”: Herziening Opleiding Obstetrie en Gynaecologie. Voor de vrouwelijke patiënt is zij belangrijk in het bestuur van NYGIO (voor betere zorg voor vrouwen met gynaecologische kanker).

2006
De winnaar van de CHprijs 2006 was dr. Maria van den Muijsenbergh, huisarts. Maria van den Muijsenbergh kreeg de prijs vanwege haar niet aflatende inzet voor de verbetering van de medische positie van mensen in kwetsbare posities zoals migranten, vluchtelingen en illegalen, aldus de Commissie Corrie Hermann Prijs: ‘Ze geeft daarbij speciale aandacht aan allochtone vrouwen en vrouwen zonder papieren die te maken hebben met specifieke medische bedreigingen op het terrein van de reproductieve gezondheid en (seksueel) geweld. Recent is Maria gestart met een onderzoek naar de gezondheidstoestand van vrouwen zonder papieren en de toegang tot de gezondheidszorg, al dan niet via een mobiel medisch dossier. Daarnaast is zij een zeer gewaardeerde en actieve huisarts die altijd het belang van aandacht voor vrouwen – patiënt én arts – benadrukt. Zo besteedde zij in haar proefschrift aandacht aan de man-vrouw verschillen in de terminale fase en heeft zij zich altijd ingezet voor deeltijdwerk en arbeidstijdnormalisering. Dit alles doet zij op een bijzonder inspirerende manier en recht uit het hart.’ Op zaterdag 25 maart 2006 was het symposium "Geen papieren. Wel een verhaal" gewijd aan een belangrijk deel van Maria's activiteiten. Na afloop ontving zij uit handen van Janny Dekker de Corrie Hermannprijs.    

Laatst aangepast op donderdag, 16 februari 2017 15:43

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media