HomeNieuwsDossier ontwikkelingen in de zorgBasisarts let op je herregistratie!

(en medisch specialist ook)
Voor medisch specialisten, sociaal geneeskundigen, huisartsen, én profielartsen is herregistratie al langer een feit; iedereen is gewend aan het vergaren van accreditatiepunten en het voldoen aan het aantal gewerkte uren. Als dit niet lukt verlies je je specialistentitel. Basisartsen waren lange tijd uitgezonderd, eenmaal afgestudeerd en geregistreerd in het BIG-register, bleef je arts ook al werkte je in een ander vakgebied. Sinds 2012 is in de wet opgenomen dat alle basisartsen zich per 2017 moeten herregistreren, anders word je doorgehaald in het BIG-register en verlies je je artsentitel. Wel blijf je drs. geneeskunde en ‘arts niet praktiserend’ en kun je later weer scholing volgen om te herregistreren. Toch is er veel onrust omdat de consequenties groot kunnen zijn. Als je niet geherregistreerd wordt, verlies je het recht om de artsentitel te voeren en mag je bepaalde handelingen die tot het artsenvak behoren niet meer verrichten. Verschillende partijen, waaronder de KNMG, zijn al lange tijd bezig met het adviseren en onderhandelen met VWS over de voorwaarden die gesteld worden aan herregistratie, en geleidelijk wordt er steeds meer duidelijk. Ik sprak Diederik van Meersbergen, jurist bij de KNMG die zich bezighoudt met dit thema.

‘Het beoogde doel van herregistratie is om de kwaliteit van de individuele zorgverleners te borgen’, zo vertelt Diederik, ’Dat doel wordt door de KNMG onderschreven’. Maar in de uitvoering van de wet liggen veel hindernissen. Diederik legt uit dat de wettelijke normen weliswaar vastliggen maar dat er nu vooral wordt gewerkt aan het zogenaamde beoordelingskader. Daarin wordt een toelichting gegeven op de wet zodat duidelijker wordt, wat nu binnen en buiten de herregistratie eisen valt. De eis voor herregistratie is dat je 2080 uur gewerkt moet hebben in de individuele gezondheidszorg, verspreid over 5 jaar met een maximale onderbreking van 2 jaar. Gemiddeld is dit dus een dag per week, maar ben je er langer dan 2 jaar uit, dan vervalt alle ervaring van de jaren daarvoor. ‘Er is veel discussie geweest over de uitwerking van de eis dat de werkervaring binnen de individuele gezondheidszorg moet zijn', vertelt Diederik. 'Veel artsen werken juist in niches, variërend van public health, tot medische beoordelingen en onderwijs en daarbij is het steeds de vraag of er sprake is van ‘individuele gezondheidszorg’ zoals dat in de Wet BIG is gedefinieerd. Inmiddels is er een aantal aanpassingen gedaan, zo zijn de werkzaamheden van docenten gelijkgesteld , en lijkt er overeenstemming te komen over profielartsen. Ook is er een regeling voor artsen die na een promotieonderzoek in opleiding tot specialist gaan. Het ministerie zal naar verwachting dit jaar nog het beoordelingskader publiceren. De tijd dringt dus want het maakt nogal uit of jouw expertise meetelt als werkervaring of niet.

'Artsen die onvoldoende werkervaring hebben zullen scholing moeten volgen voor hun herregistratie. Hoe dat precies zal verlopen is nog niet bekend, het ministerie van VWS werkt dat nog uit. Waarschijnlijk zal aan de hand van een kennistoets bepaald worden op welke onderdelen scholing gevolgd moet worden. Dit zal de individuele arts zelf moeten bekostigen ' vult Diederik aan. 'Hierover is nog onvoldoende duidelijk, dat moet snel gebeuren, anders wordt het voor basisartsen bijna onmogelijk om zich voldoende voor te bereiden.’

Er is veel voorbereidend werk verricht en de aanvankelijke vrees dat veel artsen hun artsenregistratie kwijt zouden raken lijkt wat minder nu de definitie van individuele zorg breder is geworden, maar er is weinig zicht op groepen artsen die niet vertegenwoordigd zijn door beroepsverenigingen. Het VNVA bestuur vermoedt dat er onder vrouwen veel basisartsen zijn en dat deze wetgeving hen dus speciaal raakt. Al pratende over het onderwerp constateren we wel een paar knelpunten die vrouwen mogelijk meer treffen dan mannen. Diederik erkent dat er bij parttime werken eerder problemen kunnen ontstaan: ‘Iemand die fulltime werkt kan in één jaar voldoende werkervaring opdoen voor herregistratie. Parttimers doen er langer over om aan de 2080 uur te komen. Dat kan problematisch zijn, bijvoorbeeld als je na een promotietraject van vier jaar probeert in het vijfde jaar aan de urennorm te voldoen. Het verrichten van promotieonderzoek zelf telt namelijk in beginsel niet mee als werkervaring. Eenzelfde probleem doet zich voor als het promotieonderzoek parttime wordt verricht.’

Diederik noemt ook de herintreders: 'Er zijn vrouwen die een tijdje weinig werkervaring hebben opgedaan of een tijd elders hebben gewerkt. Als zij weer als arts willen werken, ook al is dat niet aan het bed, zullen zij eerst scholing moeten volgen.' Zoals eerder genoemd is niet elke scholing goed, VWS zal hierover nog duidelijkheid moeten verschaffen. ‘Als je nu wilt herintreden als arts heb je nog maar twee jaar (tot 2017) om je zaken op orde te brengen en de vraag is of alle basisartsen zich dit realiseren’, aldus Diederik.

'Ook als medisch specialist moet je opletten. Na herregistratie mag je vijf jaar werken in je vak, maar als je specialistenregistratie verloopt vervalt ook je BIG-registratie als arts, tenzij je dan aantoont in de vijf jaar daarvoor voldoende werkervaring te hebben opgedaan. Dit impliceert dat je bij vroegtijdig stoppen als medisch specialist niet zondermeer als arts kunt werken, bijvoorbeeld voor medische keuringen.' Als VNVA willen we hier aan toevoegen dat dit ook geldt voor de jonge klaren die na afloop van hun specialisatie geen baan kunnen vinden, hun registratie verloopt ook na vijf jaar. Buitenlandervaring telt wel mee en dat verklaart waarom veel medisch specialisten (tijdelijk) naar het buitenland vertrekken.

Het is dus nog een tussenstand en een ding is duidelijk, de herregistratie van 2017 is onontkoombaar en raakt niet alleen basisartsen maar mogelijk ook medisch specialisten omdat je niet meer automatisch kunt terugvallen op je basisartsentitel. Ik heb met Diederik afgesproken dat wij als VNVA ook zullen kijken of er meer knelpunten zijn, dus mocht je hierop stuiten, laat het ons weten. Mocht het je betreffen, wees de komende periode extra alert en kijk in elk geval op de website van de KNMG.

 

 

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media