HomeNieuws

Ook dit jaar kunnen jonge, vrouwelijke wetenschappers profiteren van een travel grant (max 1500 euro) uit het LNVH Distinguished Women Scientists Fund. Deze travel grant is bestemd voor vrouwelijke in Nederland wonende postdocs (tot 3 jaar na hun PhD) die in het kader van hun onderzoek een buitenlandse reis willen gaan maken. Benieuwd naar de laureaten uit de vorige rondes? Neem dan vooral een kijkje op de website van de LNVH!

De voorwaarden en het aanvraagformulier voor de ronde van dit jaar zijn te vinden via https://www.lnvh.nl/site/Support-in-Career/DWS-Fund/DWSF-2018 . Aan vier laureaten zal de prijs worden toegekend. Aanvragen kunnen tot 1 oktober 2018 ingediend worden via info@lnvh.nl

 

Lees meer...

Aan de lidorganisaties van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en hun achterban,

 

Graag nodigt de NVR u uit om deel te nemen aan een enquête naar genderstereotyperingen en rolmodellen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Deze inventarisatie maakt deel uit van de activiteiten binnen het strategisch partnerschap Werk.en.de Toekomst waarvan de NVR sinds 1 januari 2018 deel uitmaakt.1

Doel van de enquête is om een duidelijker beeld te krijgen van genderstereotyperingen, goede voorbeelden uit de praktijk te verzamelen en rolmodellen in te zetten om stereotyperingen tegen te gaan. 2

We willen u vragen deze enquête via uw eigen kanalen bekend te maken aan uw leden en hen de mogelijkheid te bieden deze vragenlijst te beantwoorden. Graag voor 1 juli a.s. invullen i.v.m. een eerste inventarisatie (latere antwoorden worden wel meegenomen in het eindproduct).

Het gaat om de volgende vragen:
Welke ervaringen met stereotyperingen en positieve counterstereotyperingen leven er binnen de lidorganisaties? Bestaan er binnen de lidorganisaties rolmodellen (vrouwen en mannen) die ter doorbreking van genderstereotypering kunnen worden ingezet, bijvoorbeeld bij een expertmeeting? Zijn er (andere) goede voorbeelden van doorbreking van stereotypering te noemen?

Het onderzoek zal ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal zorgvuldig met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. De tot de persoon herleidbare gegevens worden na afronden van het onderzoek vernietigd (conform het NVR privacy reglement, zie: https://www.nederlandsevrouwenraad.nl/html/index.php?paginaID=3559

U kunt de vragenlijst via de volgende link in (laten) vullen: https://www.esurveyspro.com/Survey.aspx?id=a0914b64-a576-4bc8-ad4f-2983e0021a0d

Mede op basis van de kennis die uw antwoorden opleveren, kan er -indien u daarmee akkoord gaat-, door ons met u contact worden opgenomen voor uitgebreidere informatie. In dat geval dient u hiervoor toestemming te geven door uw naam en e-mailadres aan ons door te geven.

Ten slotte, door deze enquête in te vullen maakt u kans op een van de vijf exemplaren van het boek van Prof Dr. Anneke Van Doorne-Huiskes, Van privéprobleem tot overheidszorg. Emancipatiebeleid in Nederland, ter waarde van € 19,95.
Hiervoor dient u de vragenlijst volledig af te ronden en op de laatste pagina uw e-mailadres in te vullen.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over deze enquête, neem dan contact met ons op via info@de-nvr.nl

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Met vriendelijke groet,

Leyla Hamidi,
Beleidsmedewerker NVR

 

1 Het Strategisch Partnerschap Werk.en.de Toekomst. Dit is een samenwerkingsverband tussen NVR; Atria, Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis; VHTO, landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen in Bèta/Techniek; en Emancipator, voor mannen en emancipatie en de Minister van OCW. Atria treedt op als penvoerder van deze Alliantie. De Alliantie heeft tot doel om gelijke posities van vrouwen, mannen en LHBTI’s in onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen, met name door genderstereotiepe beeldvorming in onderwijs en arbeidsmarkt te doorbreken en ondersteunende voorzieningen toereikend te maken. 
De Alliantie zet verschillende methoden en instrumenten in om de realisatie van deze doelstelling dichterbij te brengen: bijeenkomsten; workshops; expertmeetings; conferenties; identificeren van genderstereotypen; identificeren van positieve counterstereotypering; het delen van goede voorbeelden; het inzetten van rolmodellen. De Alliantie is ingesteld voor de duur van vijf jaar.

2 Stereotypen zijn algemene beelden over de kenmerken, eigenschappen en gedrag van een groep. Het zijn generalisaties en versimpelingen van de werkelijkheid, die een groep terugbrengen tot clichébeeld. Stereotypen in deze vragenlijst gaan over de normen over wat mannen en vrouwen ‘horen te doen’. Counter-stereotypen zijn voorbeelden van het doorbreken van stereotypen.

 

 

Lees meer...

Te veel vrouwen weten nu niet dat ze een hoog risico lopen op een beroerte. Ze krijgen mogelijk dus te laat adviezen en medicijnen om een beroerte te voorkomen. Dat wil ik veranderen.

- Hine van Os, arts-onderzoeker in het Leids Universitair Medisch Centrum

Lees meer...

Willy Jansen overleden 29 mei 2018De VNVA bereikte het droeve bericht dat een van de oudste leden van de VNVA, Willy Jansen, op 29 mei jl is overleden.

In 2015 is zij, op 87 jarige leeftijd, nog geïnterviewd door VNVA leden Foske Padje en Greet Meihuizen. Humoristisch, opgewekt, relativeringsvermogen en constructief zijn enkele eigenschappen die over Willy Jansen werden genoemd.

Het VNVA bestuur wenst de nabestaanden van Willy Jansen veel sterkte toe.

Lees meer...

Op woensdagavond 6 juni jl. waren VNVA voorzitter Lydia Ketting-Stroet en VNVA-lid Angela Maas te gast bij het programma M wat gepresenteerd wordt door Margriet van der Linden. 

Lees meer...

De verschillende invalshoeken die in deze publicatie aan de orde komen tonen de veelzijdigheid, de beweging en de aanwezigheid van kansen die zo kenmerkend zijn voor onze sector. Als bestuurder voel je als geen ander de transitie die de sector maakt naar meer patiënt gerichtheid, nieuwe maatstaven van kwaliteit, toenemende digitalisering, andere organisatievormen en toenemende samenwerking. Waar de transitie ons zal brengen is niet eenduidig. De heilige graal bestaat niet, of is voor iedereen anders.

Klik hier om de publicatie te lezen. 

Lees meer...

Op 7 mei 2018 organiseerde de Nederlandse Vrouwen Raad FEMTalks 2018: Een betere positie voor kwetsbare vrouwen dankzij een Universeel Basis Inkomen?

Universeel Basis Inkomen (UBI) is op dit moment een hot item, maar het heeft ook een lange geschiedenis legde Loek Groot, universitair hoofddocent Economie van de publieke sector, Universiteit Utrecht, School of Economics, uit: “Er is te zien dat op momenten van toenemende werkloosheid de aandacht voor het basisinkomen stijgt”. De Nederlandse Vrouwen Raad zet zich in om de positie van vrouwen te verbeteren en kijkt daarbij naar meerdere facetten van de samenleving. In FEMTalks werd bediscussieerd of het UBI een oplossing is voor financieel kwetsbare vrouwen of zoals men het eigenlijk moet verwoorden: vrouwen in een financieel kwetsbare positie. Keynote spreker Mary Collins, Senior Policy Officer Economic and Social Policies, European Women’s Lobby (EWL), vertelde dat er geen consensus is over UBI binnen feministen, maar dat een gender/feministisch perspectief noodzakelijk is in het debat rondom het UBI. Mirre Stallen, onderzoeker bij Lectoraat Armoede Interventies, Hogeschool Amsterdam & universitair docent Psychologie, Universiteit Leiden, laat zien dat armoede de structuur van het brein veranderd. Armoede heeft vooral een effect op het kinderbrein, dat ontwikkeld zich als het kind in armoede verkeerd anders en ontwikkeld ondermeer minder grijze stof. Hoe langdurig de effecten zijn wordt nog onderzocht omdat hersenen zich ontwikkelen gedurende de hele levensloop.

Lees het volledige verslag van de bijeenkomst op www.nederlandsevrouwenraad.nl

 

Lees meer...

In Onder Pr♀fessoren komen 5 emeritae-vrouwelijke hoogleraren aan het woord over hun successen en obstakels in hun wetenschappelijke carrière. Hoe hebben zij een plek veroverd in de academische wereld?

Bekijk de film

Lees meer...

De Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) en Geneeskeuze zijn een samenwerkingsverband aangegaan om trainingen aan te bieden voor vrouwelijke en mannelijke artsen waarbij de nadruk ligt op ‘de mens in de dokter’. Deze samenwerking wordt gelanceerd met de training ‘tijd- en energiemanagement’.

Lees meer...

De belangstelling voor alledaagse klachten is in de geneeskunde vaak omgekeerd evenredig met de frequentie ervan. Zo hebben veel vrouwen in de vruchtbare leeftijd premenstruele klachten. Gelukkig hoeft niet iedereen behandeld te worden, maar er is in de praktijk wel vraag naar.

Lees meer...

VNVA in het kort

  • De VNVA behartigt de belangen van de vrouwelijke artsen. De vereniging acht het van groot belang dat alle vrouwelijke artsen hun talenten optimaal kunnen benutten en daardoor een hun passende positie in de gezondheidszorg kunnen innemen. Tevens zet de vereniging zich in voor het inweven van seksespecifieke geneeskunde in opleiding en praktijk. Daarbij stimuleert de VNVA de gewenste maatschappelijke veranderingen…

Volg ons

VNVA op sociale media